Anasayfa » Kitap » “Politik Ekonomi: Teori, Uygulama ve Yeni Yaklaşımlar” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“Politik Ekonomi: Teori, Uygulama ve Yeni Yaklaşımlar” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

“Politik Ekonomi: Teori, Uygulama ve Yeni Yaklaşımlar” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

1970’li yıllardan sonra ortaya çıkan politik ekonomi günümüzde giderek önem kazanan bir bilim dalıdır. Politik ekonomi; ekonomi/piyasa ve devlet/politika arasında karşılıklı etkileşimi incelemektedir. Ekonomi ile politika arasındaki potansiyel ilişki, küreselleşme sayesinde daha da hızlanmıştır. Ayrıca küreselleşme, dünya üzerindeki ekonomik ve politik gelişmelerden tüm ülkelerin etkilenmesine neden olmuştur.

Dünyadaki tüm ülkeler kalkınmalarını gerçekleştirebilmek için sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlaması gerekmektedir. Ancak sürdürülebilir bir ekonomik büyüme elde etmek için pozitif makroekonomik gelişme tek başına yeterli değildir. Bu noktada makroekonomik gelişmeler, sosyopolitik yapılardaki gelişmeler ile desteklenmesi gerekmektedir. Politik ekonomi; uluslararası iktisat, siyaset bilimi ve sosyoloji olmak üzere birçok sosyal bilimden yararlanmaktadır.

Bu bağlamda, bu kitapta, politik ekonomi ile ilgili geleneksel yaklaşımları ve alternatif görüşleri ayırt edebilmek, politik ekonomi ile ilgili temel yapıları açıklamak, küreselleşmenin tarihini incelemek, küreselleşmeyle dünya ekonomisi arasındaki ilişkiyi açıklamak, küresel para ve ekonomi sistemi incelemek, küresel sorunlar ve ekonomik krizler arasındaki ilişkiyi incelemek ve hukuk ve uluslararası politik ekonomi ilişkisi konularının detaylandırılması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda TESAM ve kitabın editörü sizleri alan yazınına mütevazi bir katkı sağlamayı amaçlayan “Politik Ekonomi: Teori, Uygulama ve Yeni Yaklaşımlar” isimli kitap projesine yazar olarak davet etmektedir.

Kitapta yer alabilecek potansiyel bölüm başlıklarından kimileri aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Bu bağlamda; kitabın editörlerinin farklı başlık önerilerine açık olduklarını vurgulamak yerinde olacaktır.

 

Editör

Dr. M. İlyas BOZKURT
TESAM GENEL BAŞKANI

Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Harun Reşit YEL
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com

DETAYLAR

Kitabın, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 31 Temmuz 2023 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER 

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih6 Şubat 2023
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması13 Şubat 2023
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih17 Nisan 2023
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri için Son Tarih17 Mayıs 2023
Kitabın Basımı ve Yazarlara Ulaştırılması31 Temmuz 2023

*Yukarıda belirtilen tarihler, yazarların tam metin veya istenilen başka belgeler ve hususları iletmede gecikmesi durumunda değişiklik göstereceği için kitabın yayın süreci uzayacaktır. Yayın sürecinin uzamasından TESAM Yayınları sorumlu değildir.

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 6.0″ kullanılmalıdır. (Bkz. https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/Yay%C4%B1n-Kurallar%C4%B1.pdf

https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2018/09/Temel-Kaynak%C3%A7a-%C3%96%C4%9Feleri.pdf)

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

 

İÇİNDEKİLER

Kısım 1: Politik Ekonominin Temel Unsurları

Kısım 2: Politik Ekonomi ile İlgili Teorik Yaklaşımlar

 • Liberal Yaklaşım
 • Merkantilist Yaklaşım
 • Yapısalcı Perspektif
 • Alternatif Yaklaşım

Kısım 3: Politik Ekonomi ile İlgili Temel Yapılar

 • Uluslararası Üretim ve Ticaret
 • GATT ve II. Dünya Savaşı Sonrası Liberal Ticaret Yapısı
 • Uluslararası Parasal ve Finansal Yapı
 • Dış Politika Aracı Olarak Ticaret
 • Bölgesel Ticaret Blokları
 • Uluslararası Ekonomi Politik Açısından Teknoloji ve Fikrî Mülkiyet Hakları

Kısım 4: Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi

 • Ekonomi, Siyaset ve Kültür Alanında Küreselleşme
 • Küresel Değişimin Dinamikleri
 • Küreselleşmeye Yönelik Yaklaşımlar
 • Küreselleşmenin Geleceği
 • Ticaretin Küreselleşmesi
 • Üretimin Küreselleşmesi
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar
 • Finansal Küreselleşme ve Göstergeleri
 • Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar

Kısım 5: Küresel Zenginlik ve Refahın Gelişimi

 • Büyüme, Gelişme ve Refah
 • Sermaye, Teknoloji ve Coğrafya
 • Beşerî Sermaye, Sosyal Sermaye ve Yönetişim

Kısım 6: Küresel Para ve Ekonomi Sistemi

 • Ülke Paralarının Değeri ve Birbirine Dönüştürülmesi
 • Döviz Kuru Sistemleri ve Altın Standardı
 • IMF ve Uluslararası Ödeme Sisteminde IMF’nin Rolü
 • Ödeme Bilançosu, Bretton Woods Sistemi ve Esnek Kur Sistemi

Kısım 7: Tarihi Açıdan Küresel Ekonomi

 • Dünya Ekonomisinin Şekillenmesi: 1400-1800
 • Sanayi Devrimi Dönemi: 1800-1945
 • Küresel Ekonomi Dönemi: 1945-

Kısım 8: Kalkınma

 • Kalkınma Bilmecesi: Sınırlamalar Arasında Tercihler
 • Kalkınma ve Küreselleşme
 • Küreselleşmenin Karanlık Yüzü
 • Kalkınma ve Demokrasi
 • Kalkınma ve Çevre
 • Kalkınma ve Enerji
 • Kalkınma ve Göç

Kısım 9: Küresel Sorunlar ve Ekonomik Krizler

Kısım 10: Teorik Yaklaşımlar

Kısım 11: Hukuk ve Uluslararası Politik Ekonomi

 

Önerilen bölüm alternatifleri içerisinden seçim esnasında;

 • Konuya yeni bakış açılarıyla yaklaşan ve
 • Araştırmayla desteklenmiş çalışmalara öncelik verilecektir.
 • Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya TESAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.