Anasayfa » Kitap » “Sürdürülebilirlik ve Yeşil Enerjinin Finansmanı” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“Sürdürülebilirlik ve Yeşil Enerjinin Finansmanı” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

“Sürdürülebilirlik ve Yeşil Enerjinin Finansmanı” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

Yıllardan beri kullanılmakta olan fosil kökenli enerji kaynakları hızla tükenmeye başlamıştır. Bu kaynakların hızla tükenmesinin yanı sıra atmosfer kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi dünyamız için olumsuz çevresel etkilere de neden olmaktadır. Bu etkilere karşı dünya ekonomisi, sürdürülebilir bir ekonomiyi ve yaşamı yeniden oluşturma arayışı içindedir. Bunun neticesinde sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynaklardan daha verimli faydalanma ve daha güvenli bir hayat kurmak için mühim bir adımı ifade etmektedir. Yeşil ekonomi ise, sürdürülebilir kalkınmanın pusulası niteliğindedir.

Yeşil ekonomi içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi hızla artmış ve bu kaynaklardan en verimli şekilde yararlanmak zorunlu hale gelmiştir. Dünya ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarını güvenilir, ekonomik ve kaliteli bir şekilde ekonomiye kazandırmak için enerji üretim teknolojilerinin geliştirilmesine hız vermişlerdir. Çünkü dünyamızda, enerjiye duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Bu bağlamda, bu kitabın amacı, yukarıda da ipuçları verildiği gibi, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik kullanım farkındalığının oluşturulması, çözüm önerileri sunularak önündeki engellerin kaldırılması, bilinçli toplum oluşması ve bu kaynakların verimli ve etkili bir şekilde kullanılmasının genişletilmesi hedeflenmektedir. 

Bu doğrultuda TESAM ve kitabın editörü sizleri alan yazınına mütevazi bir katkı sağlamayı amaçlayan “Sürdürülebilirlik ve Yeşil Enerjinin Finansmanı” isimli kitap projesine yazar olarak davet etmektedir.

Kitapta yer alabilecek potansiyel bölüm başlıklarından kimileri aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Bu bağlamda; kitabın editörlerinin farklı başlık önerilerine açık olduklarını vurgulamak yerinde olacaktır.

Editör
Dr. Öğr. Üyesi Turgay MÜNYAS
İstanbul Okan Üniversitesi 

Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Harun Reşit YEL
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com

DETAYLAR

Kitabın, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitabın 15 Mart 2023 tarihinde basılması planlanmaktadır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER 

   
Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih15 Kasım 2022
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması17 Kasım 2022
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih2 Ocak 2023
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri İçin Son Tarih30 Ocak 2023
Kitabın Basımı ve Yazarlara Ulaştırılması15 Mart 2023
ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI
 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 6.0″ kullanılmalıdır. (Bkz. https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/Yay%C4%B1n-Kurallar%C4%B1.pdf

https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2018/09/Temel-Kaynak%C3%A7a-%C3%96%C4%9Feleri.pdf)

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

İÇİNDEKİLER

 • Avrupa Birliği Ülkeleri Yeşil Enerji Politikaları
 • Şangay İş birliği Örgütü (ŞİÖ Ülkeleri) Yeşil Enerji Politikaları
 • ABD’nin Yeşil Enerji Politikası
 • Enerji Kaynaklarının Kullanılmasının Tarihsel Gelişimi
 • Dünyadaki Yeşil Enerji Kaynakları
 • Türkiye’nin Enerji Görünümü ve Yeşil Enerji Kaynakları
 • Dünyada ve Türkiye’de Yeşil Enerji Kaynaklarının Kullanılmasına Yönelik Teşvikler
 • Yeşil Enerji Kapsamında Uygulanabilen Vergi Politikaları ve Muhasebe Sorunları
 • Dünya’da ve Türkiye’de Yeşil Enerjinin Sürdürülebilirliği
 • Yeşil Enerji Konusu ile Faaliyet Gösteren İdari Kurumlar
 • Yeşil Enerji Politikaları
 • Yeşil Enerji Kaynaklarının Çevreye Olan Etkileri
 • Yeşil Enerji Geçişi için Dijital Dönüşüm
 • Küreselleşme ve Enerji Jeopolitiği
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Enerji İlişkisi
 • Yeşil Enerjinin Geliştirilmesi Önündeki Engeller
 • Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
 • Yeşil Enerji Arzı
 • Yeşil Enerji Kullanımını
 • Yeşil Bono ve Tahviller
 • Sosyal Tahviller
 • Sürdürülebilirlik Tahvilleri
 • Yeşil / Sosyal Krediler
 • Sürdürülebilirlik Bağlantılı Krediler
 • Yeşil / Sosyal Tahvil Prensipleri
 • Uluslararası Kalkınma Kredileri
 • Yeşil Enerji ve Ekonomi İlişkisi
 • Yeşil Ekonominin İstihdam Üzerindeki Olası Etkileri
 • Sürdürülebilir Finansman
 • Türkiye’de ve Dünya’da Sürdürülebilirlik Regülasyonları
 • Türkiye’den ve Dünya’dan Sürdürülebilir Finansman Örnekleri
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomide Maliye Politikaları
 • Sürdürülebilir Kalkınmada Gelir ve Harcamaların Rolü
 • Çevreye Duyarlı Bütçeleme – Yeşil Bütçe
 • AB Yeşil Mutabakatı / Sınırda Karbon Düzenlemesi

Önerilen bölüm alternatifleri içerisinden seçim esnasında;

 • Konuya yeni bakış açılarıyla yaklaşan ve
 • Araştırmayla desteklenmiş çalışmalara öncelik verilecektir.
 • Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya TESAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.