Anasayfa » Kitap Çağrısı » “Teoriden Pratiğe Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentleşme” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“Teoriden Pratiğe Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentleşme” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

“Teoriden Pratiğe Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentleşme” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

Birleşmiş Milletler (BM), gelecek nesiller için sürdürülebilir bir çevre inşa etmek amacıyla küresel düzlemde bir eylem çağrısı yapmıştır. 2030 yılına kadar küresel ölçekte hayata geçirilmesi planlanan kalkınma amaçlarının arka planında BM tarafından gerçekleştirilen birçok antlaşma, toplantı, konferans, zirve toplantıları vb. olmak üzere birçok uluslararası bilimsel çalışma ve politika girişimleri yer almakta olup bunlardan her biri yol gösterici ve destekleyici çözümler üreten girişimlerdir. 2015 yılında gerçekleştirilen BM Genel Kurulu’nda ise 193 ülke lideri, 17 evrensel amaç ve 169 hedef etrafında birleşerek “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ni kabul etmiştir. 17 başlık altında toplanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA); yoksulluğa son; açlığa son; sağlık ve kaliteli yaşam; nitelikli eğitim; toplumsal cinsiyet eşitliği; temiz su ve sanitasyon; erişilebilir ve temiz enerji; insana yakışır iş ve ekonomik büyüme; sanayi, yenilikçilik ve altyapı; eşitsizliklerin azaltılması; sürdürülebilir şehirler ve topluluklar; sorumlu üretim ve tüketim; iklim eylemi; sudaki yaşam; karasal yaşam; barış, adalet ve güçlü kurumlar; amaçlar için ortaklıklar başlıkları oluşturmaktadır(UNDP, 2022).

Ekolojik denge ile ekonomik büyüme dengesinin birlikte hedeflendiği SKA doğrultusunda BM tarafından belirlenen 17 evrensel amaca ulaşabilmek için dünya genelinde ve Türkiye genelinde gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimler tarafından teorik olarak hedef ve stratejilerin belirlendiği görülmektedir. SKA’ların önemsenmesi ve gerçekleştirilmesi kapsamında her ülkenin aynı duyarlılığa sahip olmadığı; bazı ülkelerin ise ekonomik durumları ile gelişmişlik düzeylerinin duyarlılık düzeylerini etkilediği görülmektedir.

Bu kapsamda sorulacak sorulardan birisi, Türkiye’de uygulama sürecinde komuta gücüne sahip olan merkezi yönetim ve yerel yönetim ile teori sürecinde ise farklı sektörlere ve bilim dallarına hizmet eden akademi çevresinin SKA’lara verdikleri önem ve farkındalık boyutlarının ne durumda olduğudur.

Bu bağlamda Türkiye’de merkezi yönetim, yerel yönetimler, akademi çevresi, STKlar ile özel sektörün; motivasyon, katılım, vizyon belirleme, uygulama adımlarında hedefe ulaşma açısından SKA’lar kapsamındaki sürecin hangi aşamada olduğunu sorgulayarak farkındalık düzeyinin arttırılması; sürecin önemsenerek verimli, etkin ve gerçekçi olarak gerçekleşebilmesi için önerilerin elde edilmesi bu kitabın amacını oluşturmaktadır. Kitap özellikle, kentsel politika üreticileri, uygulamacılar ve araştırmacılar için faydalı bir kaynak olma amacı taşımaktadır.

Bu doğrultuda TESAM ve kitabın editörü sizleri alan yazınına mütevazi bir katkı sağlamayı amaçlayan “Teoriden Pratiğe Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” isimli kitap projesine yazar olarak davet etmektedir.

Kitapta yer alabilecek bölüm başlıklarından bir kısmı aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Bu bağlamda; kitabın editörlerinin farklı başlık önerilerine açık olduklarını vurgulamak yerinde olacaktır.

 

Editör
Dr. Öğr. Üyesi Semiha Sultan TEKKANAT
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Harun Reşit Yel
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com  

 

DETAYLAR

Kitabımız, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinden uluslararası ISBN No alınarak yayımlanacaktır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 30 Haziran 2023 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih23 Ocak 2023
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması30 Ocak 2023
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih14 Nisan 2023
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri için Son Tarih02 Mayıs 2023
Kitabın Basımı ve Yazarlara Ulaştırılması30 Haziran 2023

 

*Yukarıda belirtilen tarihler, yazarların tam metin veya istenilen başka belgeler ve hususları iletmede gecikmesi durumunda değişiklik göstereceği için kitabın yayın süreci uzayacaktır. Yayın sürecinin uzamasından TESAM Yayınları sorumlu değildir.

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.
 4. Gönderim mailinde çalışmanın hangi kısım (işletme ya da ekonomi) gönderildiği belirtilmelidir.

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 6.0″ kullanılmalıdır. (Bkz. https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/Yay%C4%B1n-Kurallar%C4%B1.pdf

https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2018/09/Temel-Kaynak%C3%A7a-%C3%96%C4%9Feleri.pdf)

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

 

İÇİNDEKİLER

Teorik Boyut

 • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımları
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçları
 • Sürdürülebilir kalkınmada kentlerin ve kentleşmenin yeri
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yerel diplomasinin yönetimi ve kurumsallaşma boyutu
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçları ve dönüşümcü liderlik
 • Sürdürülebilir yatırım fırsatları ve riskler
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma aşamasında karşılaşılan sınırlı kapasite; mevzuat kısıtlılıkları ile mevcut politikalar
 • Uluslararası kalkınma politikaları ve sürecinin ulusal politika ve politika belgelerine yansıması
 • Ulusal kalkınma ihtiyaçları ve politika öncelikleri açısından sürdürülebilir kalkınma amaçları
 • Ulusal, bölgesel, yerel dinamik ve kalkınma boyutları kapsamında önceliklendirilen sektörlerin seçimi
 • Uygulamada kamu-özel sektör paydaşlarının işbirliği ve yaşanan çatışma ortamı
 • Bölgesel ve yerel kalkınmada sürdürülebilir kalkınma amaçlarının kullanılması

Uygulama Boyutu

 • Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde gerçekleştirilen küresel düzeydeki ve Türkiye’deki başarılı uygulamalar
 • Dünyadan ve ülkemizden örneklerle sürdürülebilir kalkınma ve kentler
 • Dönüşümcü liderlik örnekleriyle sürdürülebilir kalkınma
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik teşvik politika ve uygulamaları
 • Kalkınma stratejilerine dayalı uluslararası, ulusal, bölgesel, kentsel ve kırsal düzeyde somut politika çerçeveleri
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçları ilgili küresel, bölgesel, kentsel ve kırsal yatırımlar
 • Uygulamalarda kamu-özel sektör katılımı, becerisi ve örnekleri
 • Kırılgan gruplara yönelik kamu sermayesinin dağılımı ve dengeli dağılım örnekleri
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçları için yerel yönetimleri eyleme geçirebilecek adımlar
 • Sürdürülebilirlik amaçlı uluslararası kalkınma kredilerin kullanım şekli
 • Sürdürülebilir kalkınmada akıllı kentler

 (Not: Yukarıda belirtilen bölüm başlıkları dışındaki öneriler için, lütfen editörlerimiz ile irtibata geçiniz.)

Önerilen bölüm alternatifleri içerisinden seçim esnasında;

Konuya yeni bakış açılarıyla yaklaşan, fenomeni sadece müspet yakasından değil, menfi taraflarıyla da ele almayı planlayan ve araştırmayla desteklenmiş çalışmalara öncelik verilecektir.