Anasayfa » Kitap Çağrısı » “Türkiye-ABD İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“Türkiye-ABD İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

“Türkiye-ABD İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

Günümüzde uluslararası sistemde yer alan en önemli aktörlerin başında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gelmektedir. Türkiye ise özellikle 2000’li yılların başlarında itibaren bölgesel bir güç olarak sistemde kendine bir yer edinme gayreti içerisine girmiş yükselen bir güçtür. Coğrafi açıdan dünyanın iki ayrı ucunda bulunan bu devletler arasında Soğuk Savaş Döneminde başlamış olan ve adı bir türlü konulamayan bir “ittifak” ilişkisi söz konusudur. Esasında ilişkilerin kökenleri 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanmaktadır. Çeşitli dönemlerde “müttefik”, “stratejik ortak”, “model ortak” gibi adlarla anılan bu ilişkinin bir “ittifak” noktasına gelmesi 1945 sonrası dönemde gerçekleşmiştir. Soğuk Savaş Dönemi’nde iki devlet arasındaki ilişkiler özellikle “güvenlik” merkezli olarak gelişim göstermiştir. İki devletin birbirine yakınlaşmasını sağlayan Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra da ilişkiler gelişerek sürdürülmüştür. Her ilişkide olduğu gibi bu ilişkide de dönem dönem bazı sorunlar yaşanmışsa da özellikle 2010 yılından bu yana yaşanan sorunlar, ilişkilerin daha önce olmadığı kadar taraflarca tartışılır hale gelmesine neden olmuştur.

 

Türkiye ile ABD arasında günümüz koşullarında yaşanan sorunların anlaşılmasında ilişkilerin tarihsel arka planının da çok önemli olduğu bir gerçektir. Bu çerçevede ilişkilerin geçmişte nasıl başladığı, geliştiği ve günümüzde hangi koşullar altında devam ettiğini ortaya koymak, gelecekte hangi yöne doğru devam edeceği konusunda da bizlere fikir verecektir.

 

Bu çerçevede, yukarıda da ifade edildiği üzere Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin her açıdan ele alındığı ve meselenin yalnızca güncel sorunlar açısından değil tarihsel arka planına da yer verilmek suretiyle genel bir çerçeve oluşturulacağı bir çalışma hazırlayarak alanda bir başucu kitabı oluşturmak amaçlanmıştır.

 

Bu doğrultuda TESAM ve kitabın editörü sizleri alan yazınına katkı sağlamayı amaçlayan “Türkiye – ABD İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı kitap projesine yazar olarak davet etmektedir.

 

Kitapta yer alabilecek potansiyel bölüm başlıklarından kimileri aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Bu anlamda editörün farklı başlık önerilerine açık olduğunu vurgulamak yerinde olacaktır.

 

Editör
Dr. Yıldırım DENİZ
TESAM

Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim
Harun Reşit Yel
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com  

 

DETAYLAR

Kitabın, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın Doçentlik Başvuru Şartlarında belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan) bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır.

 

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

 

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

 

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap yazarlara 23 Nisan 2023 tarihinde ulaştırılacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih      20 Aralık 2022
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması        25 Aralık 2022
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih15 Şubat 2023
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri İçin Son Tarih  15 Mart 2023
Kitabın Basımı ve Yazarlara Ulaştırılması            23 Nisan 2023

*Yukarıda belirtilen tarihler, yazarların tam metin veya istenilen başka belgeler ve hususları iletmede gecikmesi durumunda değişiklik göstereceği için kitabın yayın süreci uzayacaktır. Yayın sürecinin uzamasından TESAM Yayınları sorumlu değildir.

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kâğıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dâhil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 6.0″ kullanılmalıdır. (Bkz. https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/Yay%C4%B1n-Kurallar%C4%B1.pdf

https://hakemlidergi.tesam.org.tr/wp-content/uploads/2018/09/Temel-Kaynak%C3%A7a-%C3%96%C4%9Feleri.pdf)

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

 

İÇİNDEKİLER

Kısım 1: Teorik ve Kavramsal Çerçeve

 • Ana Akım Teoriler ve Alternatif Yaklaşımlar Işığında Türkiye – ABD İlişkileri
 • Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Türkiye – ABD İlişkileri
 • Küreselleşme ve Entegrasyon Süreçlerinde Türkiye – ABD İlişkileri
 • Güvenlik ve Güvenlik Politikaları Işığında Türkiye – ABD İlişkileri

Kısım 2: Tarihsel Boyut

 • Türkiye – ABD İlişkilerine Dönemsel Bakış
 • ABD Başkanlarının Doktrinleri Işığında ABD’nin Türkiye Politikaları
 • Türk Dış Politikasında ABD’nin Yeri
 • İlişkilerde Yaşanan Sorunlar ve Kırılma Noktaları
 • Dış Politika ve Diplomasi Açısından İlişkilerin Gelişimi
 • Enerji ve Enerji Politikaları Işığında İlişkiler
 • Ekonomi ve Ekonomi Politikaları Açısından İlişkilerin Gelişimi
 • İlişkilerde Devletdışı Aktörlerin Rolleri: Uluslararası Örgütler, Çok Uluslu Şirketler ve Lobiler

Kısım 3: Bölgesel Boyut

 • Türk Cumhuriyetleri Bağlamında İlişkilerin Seyri
 • Orta Doğu Ülkeleri ve Bölgesel Politikalar Çerçevesinde İlişkiler
 • Avrupa Birliği ve Avrupa Ülkeleri ile Türkiye İlişkilerinin ABD ile İlişkilere Yansımaları
 • İlişkilerin Ege ve Doğu Akdeniz Boyutu

Kısım 4: Küresel Denklemde İlişkilerin Seyri

 • ABD’nin Avrasya Politikası
 • Rusya Federasyonu ile Türkiye İlişkilerinin Gelişimi ve ABD
 • İlişkilerin NATO Boyutu
 • Türkiye’nin İran, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti ile Gelişen İlişkileri ve ABD
 • Şangay İşbirliği Örgütünün Bölgesel Katkıları ve Uluslararası Etkileri

Kısım 5: Güncel Olaylar ve Gelecek Vizyonu

 • ABD’nin Orta Doğudaki Varlığı
 • Covid-19 Pandemisinin İlişkilere Etkileri
 • Suriye İç Savaşı ve ABD – YPG İlişkileri
 • Rusya – Ukrayna Savaşının İlişkilere Etkileri
 • Stratejik Ortaklık ve Rekabete Yönelik Öngörüler
 • Türk Dış Politikasında Yeni Paradigmalar
 • Diğer

 

(Not: Yukarıda belirtilen bölüm başlıkları dışındaki öneriler için, lütfen editörlerimiz ile irtibata geçiniz.)

Önerilen bölüm alternatifleri içerisinden seçim esnasında;

Konuya yeni bakış açılarıyla yaklaşan, fenomeni sadece müspet yakasından değil, menfi taraflarıyla da ele almayı planlayan ve araştırmayla desteklenmiş çalışmalara öncelik verilecektir.

ÖRNEK ÖZET ŞABLONU

ÖRNEK TAM METİN ŞABLONU