Anasayfa » Genel » Kongre Hakkında Bilgiler

Kongre Hakkında Bilgiler

Kongre Çağrısı

Günümüzde dijitalleşme olarak değerlendirilen ve hayatın bütün alanlarını etkileyen bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişim esasında teknolojik bir değişimdir. Değişim bu sefer sanayi toplumunun doğuşuna kaynaklık eden sembolik olarak buharın kullanımından farklıdır. Dijitalleşme süreci teknolojik olarak internetin olduğu, yapay zeka, network ve robotların rol oynadığı sayısallaşma dinamiğinin evrenidir. Bu bağlamda bireylerin ve toplumların hayatı da köklü bir biçimde dijitalleşmeden etkilenmektedir. Bu dönüşüm temelde bütün bir toplumsal hayatın robotik ve network bilişim ağları düzeyinde bir aşamaya maruz kalmasıdır. Aynı zamanda öznenin kendini inşa etme araçlarının da farklılaştığı anlamına gelir. Politik hareketler sosyal medyanın sunduğu araçlar çerçevesinde iktidarı daha kolay etkileme zeminine kavuşmuşlardır. Dijital dönüşümün toplum ve sosyal bakımdan iş, eğitim, sağlık, kişisel haklar ve hürriyetler, özel hayatın gizliliği gibi alanlarda yarattığı etkiler tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Tarihsel dünya dijitalleşmeyle yeni bir aşamanın eşiğine gelmiştir. Bu nedenle, kongremizde dijital dönüşümün toplumsal açıdan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

TESAM 2021 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nin bu seneki konusu  Dijital Dönüşümün Sosyal Bilimlere Yansımaları olacaktır. Kongremiz dijitalleşmenin ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, hukuk, sosyoloji, kamu yönetimi ve şehircilik alanlarına etkilerini ve gelecek projeksiyonlarını farklı boyutlarıyla ele alan bir platform oluşturacaktır.

Dijitalleşmenin olumlu ve olumsuz yanlarını tartışarak geleceğin “Toplum ve Devlet Modelleri”ni bu veriler çerçevesinde değerlendirip çözümler sunan çalışmaları hep birlikte tartışmak ve üzerinde düşünmek üzere sizleri de kongremize bekliyoruz.

Kongremiz çok yönlü bir katılım prensibi ile sosyal bilimler alanında hazırlanan ulusal ve uluslararası çalışmaların bilimsel olarak sunulması şeklinde olacaktır. Sempozyuma gönderilen her bildiri özeti alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilip bu değerlendirilme sonrasında sunulması uygun olan sözel bildiriler kongremizde sunulacaktır. Kongremiz akademik anlamda hazırlanmış her türlü çalışmanın sunulmasına imkân sağlamaktadır.

“TESAM 2021 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ” 7-8 Nisan 2021 tarihlerinde TESAM, İstanbul Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kırgizistan Manas Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve TEKNOMER Türkiye Teknoloji Araştırmaları Merkezi ortaklığıyla gerçekleştirilecektir.

Kongremiz;

– 10 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı
– Çok uluslu bilim kuruluna sahip olması
– ISBN’li Kongre kitabı yayınıHer bir oturumun videoları internet ortamında paylaşılması
– Gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle hakem kontrolünden geçirilmesi yönleriyle DOÇENTLİK kriterlerine uygun ULUSLARARASI KONGRE niteliğindedir.
Kongremiz pandemi nedeniyle online olarak yapılacaktır.

Konu Başlıkları

Ekonomi

 • Finansal Hizmetlerde Dijital Dönüşüm ve Etkileri
 • Sanal Para ve Ekonomi
 • Gelişen Teknoloji ve Yeni Ödeme Yöntemleri
 • Yeni Nesil Startup ve Ar-Ge
 • Dijital Çağda Katma Değerli Ürün Üretme
 • Dijitalleşme ve Ekonomik Gelişim
 • Ar-Ge ve İnovasyon
 • Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
 • Teknoloji ve İşletmeler
 • Dijitalleşme ve Dış Ticaret
 • Teknoloji ve Gelişen E – Ticaret
 • Gelişen Teknolojinin İstihdama Etkileri

İşletme

 • Dijitalleşme ve Girişimcilik
 • Dijitalleşmenin Pazarlamaya Yansımaları
 • Dijitalleşme ve Kariyer Yönetimi
 • Dijital Çağda Liderlik ve Geleceğin Meslekler
 • İşletmelerde Teknolojik Yönetimin Geleceği
 • Bilişim Teknolojilerinin İşletme Performansına Etkileri
 • Dijital Çağda İşveren Markası
 • Yetenek ve Kariyer Yönetiminde İnovasyon ve Yeni İş Modelleri
 • Yetenek Kazanımında Dijital Dönüşüm

Kamu Yönetimi

 • Politikada Dijital Dönüşüm
 • Yerel Yönetimler ve Dijitalleşme
 • Dijitalleşme ve Çevre İlişkisi
 • Güvenlik-Denetim Denkleminde Teknoloji
 • Teknolojinin Yönetim Bilimlerine Yansımaları
 • Dijital Çağda Liderlik
 • Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi
 • Dijitalleşme ve Bürokrasi
 • Dünyada ve Türkiye’de E-devlet Uygulamaları

Uluslararası İlişkiler

 • Dijital Devrim ve Uluslararası İlişkilerin Geleceği
 • Dijital Devrim ve Uluslararası İlişkiler Teorileri
 • Dijitalleşme ve Küreselleşme İlişkisi
 • Dijital Teknolojinin Diplomasiye Etkileri
 • Gelişen Teknoloji ve Güvenlik İlişkisi
 • Siber Tehditler ve Siber Güvenlik
 • Bilgi Teknolojileri ve Devlet Dışı Aktörler
 • Bilgi Teknolojilerinin Yol Açtığı Asimetrik Tehditler
 • Uluslararası İlişkilerde Yapay Zekâ
 • Dijitalleşmenin Silah Teknolojilerine Yansıması

Hukuk

 • Temel Hak ve Özgürlüklerin Dijital Dönüşüm Karşısındaki Konumu
 • Anayasal Fonksiyonların Dönüşümü
 • E- Demokrasi
 • İdarenin Dijitalleşmesi
 • Sanal, Siber Suçlar ve Bilişim Suçları
 • İspat Vasıtalarının ve Delillerin Dijitalleşmesi
 • Vergi Hukukunun Dönüşümü
 • İş Hukukunun Dönüşümü
 • Elektronik Kişilik
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • Marka Patent Hukukunun Dijital Dönüşümü
 • Yapay Zekânın Hukuki Çerçevesi
 • Mahkemelerin Dönüşümü
 • Avukatlığın Dijital Dönüşümü

Eğitim

 • Teknolojinin Eğitim Üzerindeki Etkisi
 • Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Teknoloji Kullanımı
 • Z Kuşağı ve Sonrası İçin Yeni Eğitim Modelleri
 • Dijital Çağın Öğretmenlik Mesleğine Etkileri
 • Dijital Dönüşümün Geçmişten Günümüze Öğretim Tekniklerine Etkisi
 • Dünyada ve Türkiye’de Teknoloji Eğitimi
 • Dijital Çağ ve Geleceğin Meslekleri
 • Sosyal Medya ve Eğitim
 • Covid – 19’un Eğitime Etkileri
 • Uzaktan Eğitim, Yüz Yüze Eğitim Ayrımı
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Sosyoloji

 • Dijital Dönüşümün Küreselleşme Bağlamında Kültürlere Etkisi
 • Dijitalleşmenin İnsana Etkileri
 • Dijitalleşme – Özgürlük İlişkisi
 • Big Data ve Algı Yönetimi
 • Nüfus Artışı
 • Dijitalleşme ve Kentleşme
 • Dijital Çağda Markalaşma
 • Dijital Dönüşüm
 • Yetenek Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar
 • Dijital Çağda Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
 • Yetenek ve Kariyer Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımı
 • Dijital Dönüşüm Sürecinde Çalışma Yaşamı
 • Veri Toplama ve Analizinde Yapay Zekâ

Psikoloji

 • Psikolojik Değerlendirme ve Müdahalelerde Teknoloji Kullanım
 • Dijital Çağın İnsan Psikolojisine Etkileri
 • Teknoloji Bağımlılığı ve Gençlik
 • Üretim ve Buna Bağlı Tüketim Alışkanlıklarının Değişimi
 • Pandemi Süreci ve İnsan Psikolojisi
 • Teknoloji ile İlişkili Bozukluklar

Tarih

 • Dijital Devrimin İnsanlık Tarihindeki Yeri
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi
 • Gelişen Teknolojinin Tarih Bilimine Katkıları
 • Arkeoloji ve Gelişen Teknoloji

Önemli Tarihler

Özet Gönderim Son Tarihi 24 Mart 2021
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 26 Mart 2021
Ücret Gönderim Son Tarihi 29 Mart 2021
Kongre Katılım Kayıtlarının Son Tarihi 29 Mart 2021
Özetler Kitabının ve Programının Yayımlanması 31 Mart 2021
Kongre Tarihi 7-8 Nisan 2021
Tam Metinlerin Gönderilmesi 25 Nisan 2021
Tam Metin Kitabının Yayınlanma Tarihi 30 Haziran 2021

tr_TR