Anasayfa » Kitap Kataloğu

Kitap Kataloğu

Kitap I Asya Pasifik Ülkeleri ve Ekonomileri

Asya Pasifik ülkeleri, Batı Pasifik Okyanusu’na kıyısı bulunan veya yakınını kapsayan bölgenin genel adıdır. Bölge, ana hatlarıyla Doğu Asya, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Okyanusya’nın büyük kısmını içine almaktadır. Bölge ülkeleri; farklı din, kültür, etnik, ekonomik ve siyasi yapı açısından oldukça zengin kimliğe sahiptir. Asya Pasifik söylemi 1980’li yıllardan sonra ticaret, siyaset ve finans ortamlarında sürekli konuşulur ... Devamını Oku »

Kitap I Yeni Nesil Öğrenme Öğretme Yaklaşımları

Bu kitapta eğitim bilimleri alanında karar vericiler, uygulayıcılar ve öğretmenlere yönelik değişen teknoloji ile birlikte gereksinimleri, istek ve ilgileri farklılaşan bireylere yönelik ilgili alan yazınında yer alan kuram, model ve yaklaşımlara, dijital araçların kullanımına imkân sağlayan yöntem ve tekniklere yer verilmiştir. Kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde eğitimde yeni yaklaşımlar olarak kabul edilen farklılaştırılmış öğretim, ters yüz ... Devamını Oku »

Kitap I Uluslararası Politik Ekonomide Avrasya

1919 yılında David Davies tarafından kurulan kürsüyle doğduğu kabul edilen uluslararası ilişkiler disiplini, genel olarak yirminci yüzyılın ikinci yarısında olgunlaşmış bir bilim dalıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrası savaş, barış, güç, güvenlik ve çıkar eksenli analizleri temel alan disiplin; uluslararası ilişkilerde ekonomi, çoklu aktörler ve sosyokültürel konuları ikincil olarak ele almıştır. Onunla ilişki içinde olan ”uluslararası politik ekonomi”nin ... Devamını Oku »

Kitap I Anayasal Tasarımda Reform – Yasama, Yürütme ve Yargının Oluşumu ve Yetkilerine Yönelik İncelemeler

Anayasa tartışmalarının gündemden hiç düşmediği ülkemizde konuya ilişkin akademik çalışmaların önemi de her geçen gün artmaktadır. “Anayasal Tasarımda Reform: Yasama, Yürütme ve Yargının Oluşumu ve Yetkilerine Yönelik İncelemeler” başlığını taşıyan bu eser de söz konusu çalışmalara katkı sunma amacını taşımaktadır. Kitabın ilk üç bölümü Osmanlı-Türk anayasal gelişmelerini 2017 değişikliklerine kadar birçok farklı boyutuyla ele almaktadır. Sonraki bölümlerde ... Devamını Oku »

Kitap I Enerji Politikaları ve Güvenliği

Kaynakların sınırlılığı ve özellikle fosil yakıtlar noktasında insanların edilgenliği, ülkeler açısından varolan kaynakların paylaşımı noktasında realist perspektifte agresif politikalara yöneltmekte, uluslararası düzeyde politik ve hukuki argümanlar bu çerçevede geliştirmesine neden olmaktadır. Özellikle enerji tüketimi yoğun olan ülkeler ve enerjide ithalata mahkûm olan ülkeler, enerji arz güvenliklerini tesis etme amacıyla orta ve uzun vadeli stratejiler ortaya koymakta ve ... Devamını Oku »

Kitap I Türk – Ermeni İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını

Yaklaşık bin yıllık bir geçmişe sahip olan, kimi zaman dostluk ve iş birliği kimi zaman da anlaşmazlık ve çatışmaların var olduğu Türk-Ermeni ilişkilerini doğru bir şekilde analiz etmek, yapısal değişimlerin ve dönüşümlerin söz konusu olduğu mevcut dünya düzeninde hem Kafkasya coğrafyasının hem de dünya siyasetinin geleceği açısından oldukça önemlidir. Türk-Ermeni ilişkilerine odaklanan ve ilişkilerin geleceğine yönelik öngörü ... Devamını Oku »

Kitap I Ekonomi ve Dijitalizasyon

Son yıllarda bir yandan ekonomik bir yandan da politik zorunluluklar özellikle gelişmekte olan ülkelerde yüksek büyüme seviyeleri ile birlikte dijital ekonominin de büyümesini teşvik edebilmek için teknolojik yeniliklerle birleşme eğilimi göstermektedir. Söz konusu bu büyümenin sürdürülebilir ve anlamlı olabilmesi için de dijital ekonomi ile ilgili meselelerin özel sektör tarafından stratejilendirilmesinin yanı sıra hükümetler tarafından yönlendirilmesi ve aynı ... Devamını Oku »

Kitap I Uluslararası Çatışma Çözümü – Hukuksal Yöntemlerden Alternatif Çatışma Çözümüne

Uluslararası ilişkilerde çatışma olgusu, dün ve bugün olduğu gibi yarın da olmaya devam edecektir. Ayrıca tamamen yok edilmesi mümkün olmadığı gibi arzu edilen bir durum da olmayabilir. Çatışma, bazen bir rahatsızlığın göstergesidir ve bu rahatsızlık iyi okunursa sorunun altta yatan nedenleri üzerine yapıcı girişimler devreye konulabilir. Bazen de çatışma, daha adil ve kalıcı ilişkiler oluşturmanın bir aracı ... Devamını Oku »

Kitap I Katılım Bankaları ve Türkiye Ekonomisine Etkileri

Bütün dünyada ve ülkemizde son yıllarda katılım bankaları, bankacılık sektörünün önemli bir bileşeni hâline gelmiş ve işletmelerin finansmanında önemli bir kaynağa dönüşmüşlerdir. Ancak yıldızı hızla parlayan katılım bankalarının aslında sektördeki payını istenilen düzeyde artıramadığı görülmektedir. Katılım bankalarının konvansiyonel bankalara göre fon toplama ve kullandırma yöntemlerinde bir kısım farklılıkların olması, onlara bazı avantajlar kazandırırken bazı dezavantajlar da sağlamaktadır. ... Devamını Oku »

Kitap I Dijital Dönüşümü İşletme Biliminin Gözlükleriyle Anlamak

Kimileri bizatihi içine doğdu, diğerleri ise öncesinde. Ancak tüm insanlık, hep birlikte, yaşamlarını kökten dönüştüren bir dijital fırtınayı idrak etmeye gayret ediyor. Fakat mevzu o denli derin ve insanın hâlen bu fenomene dair bilmediği o kadar fazla şey var ki! İşte bu kitabı yayınlama fikri, tam da bu eksiklik hissiyatının bir neticesi olarak dijital dönüşümü daha fazla ... Devamını Oku »

Kitap I Türkiye-Rusya İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını

Uluslararası sistemin yapısal değişim ve dönüşüm geçirdiği mevcut dünya düzeninde, millî güvenlik konularında jeopolitik tahliller kendini gösterirken Türkiye ve Rusya gibi jeopolitik tahayyülleri çakışan, çatışan ve bazen uyum gösterebilen ülkelerin ikili ilişkilerini değerlendirmek, hem bölgesel hem de küresel düzeydeki etkileri bakımından oldukça önemlidir. Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun ikili ilişkilerine odaklanan ve geleceğe dair bir öngörü sunmayı amaç ... Devamını Oku »

Kitap I Verilerle Pandemi Sürecinde Türkiye

İlk COVID-19 salgınının 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde bir solunum rahatsızlığının Dünya Sağlık Örgütüne bildirilmesiyle ortaya çıktığı kaydedilmiştir. İlk önce Çin ve çevresini etkileyen bu virüs, sonraları dünyanın birçok bölgesinde görüldü. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise ülkemizde ilk kez 11 Mart 2020 tarihinde görüldüğü bilinmektedir. Pandemi sürecinde tüm dünya ülkeleri ... Devamını Oku »

Kitap I Yerel Yönetimler Teori, Uygulama ve Yeni Yaklaşımlar

Dünya nüfusunun sanayi, teknoloji ve hizmet sektöründeki gelişmelere paralel son iki yüzyılda çok hızlı şekilde artması, ortak yaşam alanlarındaki sorunlar ile ortak yaşamdan kaynaklı ihtiyaçların giderilmesine yönelik kamusal mal ve hizmetlerin sunumunda yeni modellemeleri ve uygulamaların gelişimini beraberinde getirmiştir.Türkiye, her ne kadar sanayi reformunu ve bunun sonuçlarına dair sorunları özellikle mekânsal düzlemde Batı’ya nazaran geç yaşamaya başlamış ... Devamını Oku »

Kitap I Güvenlik, Teknoloji ve Yeni Tehditler

Araştırmalara göre günümüzde yaklaşık 4,5 milyar insan internet kullanmakta, 5,2 milyar insan cep telefonu kullanmakta ve günde ortalama 6 saat 43 dakika kullanıcılar internette zaman harcamaktadır. Bu göstermektedir ki teknoloji hayatın her alanına nüfuz etmiş durumdadır. Hızlı bir biçimde teknoloji kullanımının artması neticesinde bireyler, iş dünyası ve devlet kurumları kritik öneme haiz istihbari, ekonomik ve kişisel bilgilerini ... Devamını Oku »

Kitap I Türkiye-Türk Dünyası İlişkileri

Türklerin yaşadığı geniş coğrafyanın zenginliği ve jeopolitik önemi, Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya hakim olma çabaları yüzünden bölgede yıllarca süren işgal ve zulme neden olmuştur. Ancak Türk dünyası coğrafyasında oluşturulacak ortak kültürel değerlerin, ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağı, coğrafyadan kaynaklanan olumsuzluklara karşı en güvenli tedbir niteliğinde olacağı beklenmektedir. Doksanlı yıllarda Türk dünyasıyla ilişkiler gelişmeye başlamıştır. Ancak tarihi bağlarımızın çok ... Devamını Oku »

tr_TR