Anasayfa » Kongre Tam Metin Bildiri Kitabı

Kongre Tam Metin Bildiri Kitabı

TESAM–Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ortaklığıyla 11 – 13 EKİM 2018 tarihlerinde İstanbul Bağlarbaşı Kongre Merkezi’nde, Türkiye ve Türk Dünyası üzerine önemli konuların tartışıldığı “YERELDEN KÜRESELE: TÜRKİYE – TÜRK DÜNYASI İLİŞKİLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI” ana başlığı altında III. ULUSLARARASI TESAM Sosyal Bilimler Kongresini düzenlemiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Bağlarbaşı Kongre Merkezi’nde bu yıl üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz kongremize yüzden fazla yerli ve yabancı bilim insanı başvuruda bulunmuştur. Bilim kurulunda yer alan başta Türkiye olmak üzere farklı ülkeden hocalarımızın yaptığı değerlendirmeler sonucunda, beş farklı ülkeden seksenbeş yerli ve yabancı bilim insanının başvuruları kabul edilmiştir.

2018 Kongre Tam Metinler Bildiri Kitabı İçin Tıklayınız

TAM METİN BİLDİRİ KİTABI – İÇİNDEKİLER

JENERİK

Bildirilere ulaşmak için aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

Kültürler Arası Rekabet ve Milletleşme Süreci Bağlamında Türk Cumhuriyetlerinin Temel Meseleleri

The Fundamental Issues of Turkic Republics in the context of Cross-Cultural Competition and Process of Nationalization

Abulfez SÜLEYMANOV

2023 Yolunda Türkiye – Türki Cumhuriyetler İlişkilerinde Siyasal Birliktelik ve Kalkınma Açısından Stratejik Temel Fırsatlar ve Zorluklar

Strategic Basic Opportunities and Challenges in Terms of Political Unity and Development in Turkey – Turk Republics Relations on the Way to 2023

Arzu AL – Ömer ÇAKIR

Türk Dünyası Edebiyatında Çevre Ve Kent Kültürü Ögeleri

Nature and Urban Culture Items in Turkish World Literature

Azize Serap TUNÇER

Türk Dünyası Avrasya’da Güç Merkezi Oluşturabilir Mi?

Can the Turkish World Create a Power Center in Eurasia?

Barış DOSTER

Sivil Toplum Kuruluşları’nın Azerbaycan’da Gelişimi

Development of Civil Society Organizations in Azerbaijan

Burak Hamza ERYİĞİT – İbrahim RUSTAMLİ

Azerbaycan’da Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler: Yapısal, İşlevsel ve Karşılaştırmalı Analiz

Public Administration and Local Governments in Azerbaijan: Structural, Functional and Comparative Analysis

Bekir PARLAK

Atatürk’ün Türk Dünyasının Meselelerine Bakışı

Atatürk’s Perspective on Turkish World Issues

Cezmi ERASLAN

Türk Başkentlerindeki Yönetsel Sistemin ve Kültürel Yapının Analizi

The Management System and the Cultural Structure in the Turkish Capitals

Elif KARAKURT TOSUN

Türk Siyasî Düşüncesinde Meşruiyet Kaynağı Olarak Mâturîdîlik

Maturidite as a Constitutionalism Source in Turkish Political Thought

Gülbeyaz KARAKUŞ

Akdeniz İçin Birlik ve Türkiye’nin Rolü

Turkey’s Role in the Union for Medıterranean

Haydar ÇAKMAK

Türksoy ve Türk Dünyası Halk Edebiyatı

TÜRKSOY and Turkish World Folklore

İbrahim GÜMÜŞ

Kafkasya’da Büyük Güçlerin Nüfuz Mücadelesi ve Türkiye

The Struggle of Great Powers in Caucasus and Turkey

İbrahim TELLİOĞLU

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinde Yeni Dönemin Parametreleri

The Parameters of New Era in Turkey – Turkic Republics’ Relations

Kamer KASIM

Bilge Kağan’a Ait Yarlığın Unvanı ve Onun Türk Vesikaları Tarihindeki Yeri

The Foundation of the Name of Bilge Paper and the Place of His Turkish Vesicas

Kasımcan SADIKOV

Yabancı Sermaye Girişi ve Dış Ticaret Açısından Türk Cumhuriyetlerinin Sektörel Değerlendirilmesi

Sectoral Evaluation of  Turkish Republics of Foreign Investment and Foreign Trade

Kutluk Kağan SÜMER

Türk Dünyasının Teolojik Kimliği Üzerine -Kültür-Teoloji İlişkileri Bağlamında Bir Tartışma-

On the Theological Identity of the Turkish World- A Discussion in the Context of Cultural-Theological Relations-

Mehmet EVKURAN

Avrasya’nın Değişen Jeopolitiğinde Türk Dünyası ve Türkiye: Nasıl Bir Gelecek?

What Kind of a Future for the Turkish World and Turkey in the Ever-Changing Geopolitics of Eurasia

Mehmet Seyfettin EROL

Sınır Ötesi Operasyonların Politik Ekonomisi: Fırat Kalkanı Harekâtı Örneği

Political Economy of Cross-Border Operations: Example of Operation Euphrates Shield

Meral BALCI – Ceren Ece GÖCEN

Kutb’un Hüsrev ü Şirin Mesnevisinin Dilindeki Türkçe Kelimelerin Leksik-Semantik Grupları

The Lexical-Semantic Groups of the Turkic Words of the Kutb’s poem “Husrau ua Shirin”

Murat SABIR

Kültürsüz Müslümanlık

Uncultivated Islamism

Mustafa YILDIRIM

Soğuk Savaş’ın Ardından Türkiye – Eski Sovyet Türk Cumhuriyetleri İlişkileri

Turkey and Former Soviet Turkish Republics Relations After the End of the Cold War

Muzaffer Ercan YILMAZ

Gagauz Türklerinin Tarihi İle Kültür Mirasları  Balkan Yarımadası’nda, Bucak’ta Ve Diğer Yerlerde

The History of Gagauz Turks and Cultural Heritage in the Balkan Peninsula, Bucak and other Places

Olga RADOVA

Türk Dünyasını Birleştiren Unsurlar

Elements of Combining the Turkish World

Sıddık KORKMAZ

Nuclear Adventure of Kazakhstan

Kazakistan’ın Nükleer Macerası

Şafak OĞUZ

Türk Cumhuriyetlerinde İşbirliği ve Ayrışmalar

The Cooperation and Disintegration Disputes İn The Turkish Republics

Yeşim DEMİR

tr_TR