Anasayfa » Kitap Çağrısı » “Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Göç Politikaları” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı
“Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Göç Politikaları” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

“Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Göç Politikaları” Editörlü Kitap Bölüm Yazarlığı Çağrısı

Değerli Araştırmacı ve Akademisyenler;

Günümüz dünyasında göç olgusu, birbirine bütünleşmiş bir dizi karmaşık ve dinamik faktörün etkileşimiyle biçimlenmektedir. Küreselleşme, sınırlar arası etkileşimleri artırarak, bireyleri, kültürleri ve ekonomileri derinlemesine etkilemekte; siyasi değişimler, toplulukları ve devletleri yeni dinamiklere zorlamakta; çatışmalar, milyonlarca sivilin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokarak onları yerinden etmekte, öte yandan iklim değişiklikleri de doğal kaynakları ve gıdaya erişimi sınırlamak suretiyle yerleşim yerlerini dönüştürmektedir.

Bu girift uluslararası sistem içinde, uluslararası göçler yalnızca bireylerin coğrafi konumlarını değiştirmeleri anlamına gelmekle kalmamakta, aynı zamanda kültürler arası etkileşimleri, toplumsal ve ekonomik dokuların yeniden şekillenmesini ve güvenlik endişelerini içermektedir. Göç, sadece bireyin bir yerden başka bir yere yol alması değil, aynı zamanda ev sahibi toplumlarla entegrasyon çabalarını, çeşitli kültürlerin bir arada var olma dinamiklerini, hukuki düzenlemelerin ve politikaların yarattığı zorlukları ve toplumsal dayanışma potansiyellerini de kapsamaktadır.

Uluslararası göç hareketleri, bir yandan insani ve vicdani boyutu içinde barındırırken, öte yandan ekonomik, siyasi ve sosyal dinamikleri de büyük ölçüde etkilemektedir. Bu çok yönlü ilişkiler ağı içinde son dönemlerde büyük bir ivme kazanan göç konusu, yerel ve küresel düzeyde bir dizi fırsat ve zorluğu da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, “Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Göç Politikaları” adlı yeni bir kitap projesi başlatıyoruz. Hayata geçirmeyi planladığımız bu kitap projesi, göç kavramını geniş bir perspektiften ele alarak, akademik bir çerçeve sunmayı ve farklı disiplinlerden gelen bilgi birikimlerini bir araya getirerek göç olgusunu anlamaya yönelik bütünlüklü bir yaklaşım oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu kitap çerçevesinde, uluslararası göç kavramı odak alınarak, Sovyetler Birliği’nin çözülmesiyle son bulan Soğuk Savaş sonrası dönemden itibaren günümüze kadar olan süreçte ortaya çıkan karmaşık dinamikler, politikalar, güvenlik endişeleri, hukuki çerçeveler ve toplumsal etkiler detaylı bir şekilde incelenecektir. Ayrıca, 11 Eylül sonrasında küresel sistemde ortaya çıkan göç-güvenlik ilişkisini, Arap Baharı’nın ardından Avrupa’nın mülteci kriziyle mücadelesini, Arap Baharı sonrası sığınmacı akınından en çok etkilenen Türkiye’nin göç politikalarını ve daha birçok alt başlığı içermesi hasebiyle eserimizin, bu alandaki boşluğun doldurulması adına akademik literatüre ciddi katkılar sağlayacağı ve uluslararası göçü farklı boyutları ile ele alan başucu kitabı niteliğinde olacağı düşünülmektedir.

Bu doğrultuda TESAM ve kitabın editörü, sizleri alan yazınına mütevazi bir katkı sağlamayı amaçlayan “SOĞUK SAVAŞ SONRASI ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI” isimli kitap projesine yazar olarak davet etmektedir.

Kitapta yer alabilecek potansiyel bölüm başlıklarından kimileri aşağıda sıralanmakla birlikte, bu başlıklara potansiyel bölüm yazarlarınca daha ayrıntılı bölüm başlıkları eklenebilir ya da farklı bölüm başlıkları önerilebilir. Bu bağlamda; kitabın editörlerinin farklı başlık önerilerine açık olduklarını vurgulamak yerinde olacaktır.

Editör
Doç. Dr. Eren Alper YILMAZ
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

 

Kitap Bölümü Koordinasyon ve İletişim

Harun Reşit YEL
E-Posta: tesamyayinlari@gmail.com

DETAYLAR

Kitabın, “Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)”nın belirttiği tanımdaki “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” şartlarına haiz bir yayınevinde uluslararası ISBN No alınarak yayımlanması planlanmaktadır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla eserle de katkı sunabilir. Orijinal araştırma ve derleme türündeki daha önce yayımlanmamış çalışmalardan oluşacak kitapta her yazar kendi çalışmasından sorumludur. Yayınevi ve editörler yayımlanacak olan kitapta yer alan bölümlerde varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır. Yayınevi ve editörlerin, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar.

Kitapta yer alacak bölümlerin herhangi bir kısmı, Yayınevinin yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb. sistemlerle çoğaltılamaz. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar iade edilmez ve yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir. Hazırlanan kitap 31 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanacaktır. Her yazara ücretsiz olarak 1 (bir) kitap gönderilecektir. Yazarlar, bahsi geçen kitap bölümü başvuru sürecinde, yazım sürecinde önemli tarihlere göre hareket etmelidirler. Gönderilen yazılar TESAM Yayınları Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER 

Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih  2 Ocak 2024
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması 5 Ocak 2024
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih 11 Mart 2024
Yazarların Hakem Düzeltmelerini Göndermeleri için Son Tarih 1 Nisan 2024
Kitabın yayımlanması 31 Temmuz 2024

*Yukarıda belirtilen tarihler, yazarların tam metin veya istenilen başka belgeler ve hususları iletmede gecikmesi durumunda değişiklik göstereceği için kitabın yayın süreci uzayacaktır. Yayın sürecinin uzamasından TESAM Yayınları sorumlu değildir.

ÖZET METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Özet metinler önerilen bölümün başlığını, amacını ve bölüme dair tam metinde ele alınacak olası başlıkları (metin biçiminde yazılmış halde) kapsamalıdır.
 2. Özet metinler 500 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetin altına en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir.

 

TAM METİN GÖNDERİMİ DETAYLARI

 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.25 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 7.0″ kullanılmalıdır.

APA 7.0 Şablonu İçin Tıklayınız

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalışmalarla ilgili İNTİHAL taraması sorumlu yazarlar ve Editör tarafından yapılacak olup, İNTİHAL tespit edilen eserler yayınlanmayacaktır. Bu konuda Editör ve Yayınevi sorumlu olmayıp, yaşanacak Hukuki ihtilaflarda tüm sorumluluk ilgili bölüm yazarlarına aittir. Gönderilen bölüm önerilerinde pratikten yola çıkarak yeni fikirler, teknikler ve çözümlemeler üreten metinlere öncelik verilmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için tesamyayinlari@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

TESAM hakkında ayrıntılı bilgi için www.tesam.org.tr ve www.tesamakademi.com adresi ziyaret edilebilir.

İÇİNDEKİLER

 1. Soğuk Savaş Sonrası Göç Hareketleri: Siyasal, Ekonomik, Güvenlik ve Hukuki Boyut
 • Soğuk Savaş Sonrasından Günümüze Uluslararası Göç Hareketlerinin Sebepleri
 • Göç ve Entegrasyon Kuramları Bağlamında Soğuk Savaş Sonrası Göç Pratikleri
 • Uluslararası Hukuk Bağlamında Mültecilik Kavramı ve Soğuk Savaş Sonrası Yansımaları
 • Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Göç ve Güvenlik İlişkisi
 • Soğuk Savaş Sonrası İklim Mültecileri
 • Soğuk Savaş Sonrası Beyin Göçü Hareketleri
 • Soğuk Savaş Sonrası İç Savaşlar ve Zorunlu Göç Örnekleri
 • Soğuk Savaş Sonrası Ulus Devletlerin Göç Pratikleri
 • Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Örgütlerin Göçe Yaklaşımı
 1. 11 Eylül Sonrası Küresel Sistem ve Göç-Güvenlik İlişkisi
 • 11 Eylül Sonrası Batı’da Artan İslamofobi Olgusu
 • Kavramsal Açıdan Göçün Güvenlikleştirilmesi
 • “ Terörle Mücadele Söylemi” Kapsamında ABD’nin Göç ve Güvenlik Odaklı Politikaları
 • ABD’nin Güvenlik Odaklı Politikalarının İnsan Hakları ile İlişkisi
 • AB’nin Göç ve Güvenlik Politikaları (Frontex, Lizbon, Acil Yerleştirme Planı vs)
 • BM’nin Göç Politikalarına Yaklaşımı
 • Müslüman Bir Ülke Olarak Türkiye’nin Göçe Bakışı 

3. Arap Baharı Sonrası Avrupa’nın Mülteci Krizi ile Mücadelesi

 • Arap Baharı’nın Bölgesel Etkileri ve Göç Üzerindeki Yansımaları
 • Suriye İç Savaşı Sonrası Bölgesel / Küresel Göç Hareketleri
 • AB’nin Mülteci Krizi Karşısında İzlediği Politikalar
 • Düzensiz Göçün Avrupa’ya Etkileri ve Mücadele Yöntemleri
 • AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması
 • Avrupa’da Aşırı Sağ ve Göçün Güvenlikleştirilmesi
 • Almanya’nın Mülteci Krizine Bakışı
 • Macaristan ve Polonya’nın Anti-Göçmen Politikaları
 • İtalya’nın İnsan Ticareti İle Mücadelesi
 1. Arap Baharı Sonrası Türkiye’nin Göç Politikaları, Sorunlar ve Algılar
 • Arap Baharı Sonrası Türkiye’ye Yönelen Göç Hareketleri
 • Türkiye’deki Sığınmacıların Yasal Hakları
 • Türkiye’deki Sığınmacılara Yönelik İzlenilen Kamu Politikaları
 • Türkiye’deki Sığınmacıların Sorunları
 • Türkiye’deki Sığınmacıların Türk Toplumuna ve Sisteme Yönelik Algıları
 • Türk Halkının Sığınmacılara Yönelik Algıları
 • Türkiye’nin Düzensiz Göçle Mücadelesi
 • Türkiye-AB Arasındaki Göç Politikaları
 • Yükselen Aşırı Sağ ve Göç Söylemleri
 • Türkiye’deki Göçmen Çocuk İşçiler Sorunu
 • Türkiye’deki Sığınmacıların İstihdam ve İşsizlik Açısından Etkisi
 1. Siyasal ve Sosyolojik Açıdan Göç Kavramı
 • Göç ve Entegrasyon İlişkisi
 • Kültürel Çeşitlilik Bağlamında Göçmenler
 • Cinsiyet Perspektifinden Göç Politikaları
 • Göç ve Çocuk İşçilik Sorunu
 • Göç ve İnsan Kaçakçılığı/Ticareti
 • Göç ve Suç oranları
 • Göç ve Yabancı Karşıtlığı (Xenophobia)

Önerilen bölüm alternatifleri içerisinden seçim esnasında;

 • Konuya yeni bakış açılarıyla yaklaşan ve
 • Araştırmayla desteklenmiş çalışmalara öncelik verilecektir.
 • Bölüm alt başlıkları öneri niteliğinde olup bunların dışında başlık önerileriniz olursa lütfen editörle veya TESAM kitap bölümü ile irtibata geçiniz.

ÖRNEK ÖZET ŞABLONU

ÖRNEK TAM METİN ŞABLONU

 

tr_TR